Lund University

Content from our partner, Lund University in Sweden.

Stem cell transplants for Parkinson’s disease edging closer

A major breakthrough in the development of stem cell-derived brain cells has put researchers on a firm path towards the first ever stem cell transplantations in people with Parkinson’s disease. A new study presents the next generation of transplantable dopamine neurons produced from stem cells. These cells carry the same properties as the dopamine neurons found in the human brain.

Interview with Malin Parmar: cell therapy for Parkinson’s disease

Malin Parmar heads a research group focused on developmental and regenerative neurobiology at Lund University in Sweden. The ultimate goal of her research is to develop cell therapy for Parkinson’s disease.

At this year’s Hydra summer school I spoke to Malin about how she got started in stem cell research, what she’s working on at the moment, and her view of the prospects for treating Parkinson’s disease with stem cells.

Ética y reprogramación celular: cuestiones éticas después del descubrimiento de las células iPS

Last updated:
26 Nov 2012

La reprogramación celular nos permite convertir cualquier célula del cuerpo en una célula madre. Éste descubrimiento sorprendió a muchos científicos y cambio la manera de pensar sobre como se desarrollan las células. Ha cambiado también esta nueva tecnología las discusiones éticas sobre la investigación con células madre? Que nuevas cuestiones han surgido?

Research from our partners: ethical issues, stem cell research and gastroenterology

In “Human stem-cell research in gastroenterology: experimental treatment, tourism and biobanking”, EuroStemCell ethics expert and Professor Emeritus of Lund University’s Department of Medical Ethics Göran Hermerén outlines some of the prospects for applying stem cell therapies to gastroenterological diseases, and related ethical issues.

Entstehung, Ethik und Embryonen: die Quellen der humanen embryonalen Stammzellen

Last updated:
25 Jul 2011

Woher bekommen Forscher embryonale Stammzellen? Dies ist die Kernfrage der kontroversen Diskussion um die Forschung an humanen Stammzellen. Sollten sich Wissenschaftler selbst auf die Verwendung von Embryonen beschränken, die bei einer Fruchtbarkeitsbehandlung übrig bleiben? Warum sollte man nicht Embryonen speziell für die Forschung und Maximierung unserer Erfolgschancen züchten?

Etyka i przeprogramowanie: pytania natury etycznej po odkryciu komórek iPS

Last updated:
26 Nov 2012

Przeprogramowanie pozwala nam zmienić dowolną komórkę ciała w komórkę macierzystą. To odkrycie zaskoczyło wielu naukowców i zmieniło ich sposób postrzegania rozwoju komórek macierzystych. Czy nowa technologia zmienia również dyskusję etyczną dotyczącą badań nad komórkami macierzystymi? Jakie nowe pytania powstają?

Pochodzenie, etyka i embriony: źródła, z których pochodzą ludzkie embrionalne komórki macierzyste

Last updated:
25 Jul 2011

Z jakich źródeł naukowcy pozyskują embrionalne komórki macierzyste? – to pytanie jest przyczyną kontrowersji wokół badań nad ludzkimi komórkami macierzystymi. Czy naukowcy powinni ograniczać się do embrionów pozostałych po zapłodnieniach pozaustrojowych? A może powinniśmy tworzyć embriony specjalnie w celach badawczych, maksymalizując w ten sposób nasze szanse na powodzenie?

Ethik und Reprogrammierung: ethische Fragen nach der Entdeckung von iPS Zellen

Last updated:
26 Nov 2012

Die Reprogrammierung ermöglicht es jede beliebige Zelle des Körpers in eine Stammzelle umzuwandeln. Diese Entdeckung war für viele Wissenschaftler überraschend und veränderte ihre Denkweise darüber, wie sich Zellen entwickeln. Verändert diese neue Technologie auch die ethischen Diskussionen zur Stammzellforschung? Welche neuen Fragen bringt sie mit sich? 

Badania nad embrionalnymi komórkami macierzystymi: dylemat etyczny

Last updated:
23 Mar 2011

Embrionalne komórki macierzyste dają nadzieję na nowe rodzaje terapii, jednak wykorzystywanie ich w celach badawczych jest przedmiotem gorących dyskusji. Regulacje prawne dotyczące badań z wykorzystaniem embrionalnych komórek macierzystych są różne w poszczególnych krajach. Jeśli podczas spotkania ze znajomymi w pubie poruszymy temat komórek macierzystych, temat ten podzieli zebranych. Jednak jak dokładnie wyglądają argumenty w tej debacie i dlaczego jest to problem tak trudny do rozwiązania?

NeuroStemcell group finds a new way to turn stem cells into neurons

A study coordinated by Malin Parmar at the University of Lund has developed  a new method to convert human embryonic stem cells (ESCs) into functioning brain cells. Researchers say that the technique is twice as fast to perform as previous methods and reduces the risk of tumour formation, one of the most common obstacles in stem cell transplantations.

Syndicate content