Lund University

Content from our partner, Lund University in Sweden.

Research from our partners: ethical issues, stem cell research and gastroenterology

In “Human stem-cell research in gastroenterology: experimental treatment, tourism and biobanking”, EuroStemCell ethics expert and Professor Emeritus of Lund University’s Department of Medical Ethics Göran Hermerén outlines some of the prospects for applying stem cell therapies to gastroenterological diseases, and related ethical issues.

Entstehung, Ethik und Embryonen: die Quellen der humanen embryonalen Stammzellen

Last updated:
25 Jul 2011

Woher bekommen Forscher embryonale Stammzellen? Dies ist die Kernfrage der kontroversen Diskussion um die Forschung an humanen Stammzellen. Sollten sich Wissenschaftler selbst auf die Verwendung von Embryonen beschränken, die bei einer Fruchtbarkeitsbehandlung übrig bleiben? Warum sollte man nicht Embryonen speziell für die Forschung und Maximierung unserer Erfolgschancen züchten?

Etyka i przeprogramowanie: pytania natury etycznej po odkryciu komórek iPS

Last updated:
26 Nov 2012

Przeprogramowanie pozwala nam zmienić dowolną komórkę ciała w komórkę macierzystą. To odkrycie zaskoczyło wielu naukowców i zmieniło ich sposób postrzegania rozwoju komórek macierzystych. Czy nowa technologia zmienia również dyskusję etyczną dotyczącą badań nad komórkami macierzystymi? Jakie nowe pytania powstają?

Pochodzenie, etyka i embriony: źródła, z których pochodzą ludzkie embrionalne komórki macierzyste

Last updated:
25 Jul 2011

Z jakich źródeł naukowcy pozyskują embrionalne komórki macierzyste? – to pytanie jest przyczyną kontrowersji wokół badań nad ludzkimi komórkami macierzystymi. Czy naukowcy powinni ograniczać się do embrionów pozostałych po zapłodnieniach pozaustrojowych? A może powinniśmy tworzyć embriony specjalnie w celach badawczych, maksymalizując w ten sposób nasze szanse na powodzenie?

Ethik und Reprogrammierung: ethische Fragen nach der Entdeckung von iPS Zellen

Last updated:
26 Nov 2012

Die Reprogrammierung ermöglicht es jede beliebige Zelle des Körpers in eine Stammzelle umzuwandeln. Diese Entdeckung war für viele Wissenschaftler überraschend und veränderte ihre Denkweise darüber, wie sich Zellen entwickeln. Verändert diese neue Technologie auch die ethischen Diskussionen zur Stammzellforschung? Welche neuen Fragen bringt sie mit sich? 

Badania nad embrionalnymi komórkami macierzystymi: dylemat etyczny

Last updated:
23 Mar 2011

Embrionalne komórki macierzyste dają nadzieję na nowe rodzaje terapii, jednak wykorzystywanie ich w celach badawczych jest przedmiotem gorących dyskusji. Regulacje prawne dotyczące badań z wykorzystaniem embrionalnych komórek macierzystych są różne w poszczególnych krajach. Jeśli podczas spotkania ze znajomymi w pubie poruszymy temat komórek macierzystych, temat ten podzieli zebranych. Jednak jak dokładnie wyglądają argumenty w tej debacie i dlaczego jest to problem tak trudny do rozwiązania?

NeuroStemcell group finds a new way to turn stem cells into neurons

A study coordinated by Malin Parmar at the University of Lund has developed  a new method to convert human embryonic stem cells (ESCs) into functioning brain cells. Researchers say that the technique is twice as fast to perform as previous methods and reduces the risk of tumour formation, one of the most common obstacles in stem cell transplantations.

Ethics and reprogramming: ethical questions after the discovery of iPS cells

Last updated:
26 Nov 2012

Reprogramming allows us to turn any cell of the body into a stem cell. This discovery surprised many scientists and changed the way they think about how cells develop. Does the new technology also change ethical discussions about stem cell research? What new questions does it raise?

Origins, ethics and embryos: the sources of human embryonic stem cells

Last updated:
25 Jul 2011

Where do researchers get embryonic stem cells? This is the question that gives rise to much of the controversy surrounding human stem cell research. Should scientists limit themselves to using embryos left over from fertility treatment? Why not create embryos especially for research and maximize our chances of success?

Stem cell patents: ethical aspects

Patent law addresses a problem that is basically ethical: what is a fair balance between the interests of the inventor, the industry, potential users and society at large? 

Syndicate content