ethics

EuroStemCell toolkit

A growing set of downloadable, mix-and-match stem cell resources and activities suitable for a variety of educational settings. All components have been extensively tested, and come with full instructions.

Available in several European languages.

Stammzelltherapien und Ethik: Diskussion & Lektion

Última atualização:
21 Jan 2013

Eine Lektion für 12-14 Jährige über ethische und soziale Dilemmas im Umgang mit neuen Stammzelltherapien.

Wer sollte lebensverändernde neue Behandlungen erhalten? Wann sollten Patienten experimentelle Behandlungen erhalten? Wie bewerten wir Risiken und Nutzen? Und wer entscheidet?

Ethics in action in stem cell research

As stem cell research moves towards new medical applications, research teams must resolve new ethical questions. For example, if cells are obtained from a human donor, how can they be used? What type of permission has been obtained from the donor or his/her family and what are the limits of this permission? These are the issues currently being tackled by the EU-funded stem cell research project STELLAR. Ton Rabelink, Coordinator of STELLAR, describes his experience of bringing biologists and ethicists together to tackle the practical ethical questions raised by their planned research.

Entstehung, Ethik und Embryonen: die Quellen der humanen embryonalen Stammzellen

Última atualização:
25 Jul 2011

Woher bekommen Forscher embryonale Stammzellen? Dies ist die Kernfrage der kontroversen Diskussion um die Forschung an humanen Stammzellen. Sollten sich Wissenschaftler selbst auf die Verwendung von Embryonen beschränken, die bei einer Fruchtbarkeitsbehandlung übrig bleiben? Warum sollte man nicht Embryonen speziell für die Forschung und Maximierung unserer Erfolgschancen züchten?

Cure a base di cellule staminali ed etica: una lezione-dibattito

Última atualização:
21 Jan 2013

Una lezione condotta attraverso discussioni per 12-14enni sui dilemmi etici e sociali relativi all'uso delle nuove cure a base di cellule staminali.

A chi dovrebbero essere consentite le nuove cure 'cambia-vita'? Quando ai pazienti dovrebbero essere somministrate cure sperimentali? Come possiamo valutare i rischi e i benefici? E chi decide?

Etyka i przeprogramowanie: pytania natury etycznej po odkryciu komórek iPS

Última atualização:
26 Nov 2012

Przeprogramowanie pozwala nam zmienić dowolną komórkę ciała w komórkę macierzystą. To odkrycie zaskoczyło wielu naukowców i zmieniło ich sposób postrzegania rozwoju komórek macierzystych. Czy nowa technologia zmienia również dyskusję etyczną dotyczącą badań nad komórkami macierzystymi? Jakie nowe pytania powstają?

Pochodzenie, etyka i embriony: źródła, z których pochodzą ludzkie embrionalne komórki macierzyste

Última atualização:
25 Jul 2011

Z jakich źródeł naukowcy pozyskują embrionalne komórki macierzyste? – to pytanie jest przyczyną kontrowersji wokół badań nad ludzkimi komórkami macierzystymi. Czy naukowcy powinni ograniczać się do embrionów pozostałych po zapłodnieniach pozaustrojowych? A może powinniśmy tworzyć embriony specjalnie w celach badawczych, maksymalizując w ten sposób nasze szanse na powodzenie?

Ethik und Reprogrammierung: ethische Fragen nach der Entdeckung von iPS Zellen

Última atualização:
26 Nov 2012

Die Reprogrammierung ermöglicht es jede beliebige Zelle des Körpers in eine Stammzelle umzuwandeln. Diese Entdeckung war für viele Wissenschaftler überraschend und veränderte ihre Denkweise darüber, wie sich Zellen entwickeln. Verändert diese neue Technologie auch die ethischen Diskussionen zur Stammzellforschung? Welche neuen Fragen bringt sie mit sich? 

Badania nad embrionalnymi komórkami macierzystymi: dylemat etyczny

Última atualização:
23 Mar 2011

Embrionalne komórki macierzyste dają nadzieję na nowe rodzaje terapii, jednak wykorzystywanie ich w celach badawczych jest przedmiotem gorących dyskusji. Regulacje prawne dotyczące badań z wykorzystaniem embrionalnych komórek macierzystych są różne w poszczególnych krajach. Jeśli podczas spotkania ze znajomymi w pubie poruszymy temat komórek macierzystych, temat ten podzieli zebranych. Jednak jak dokładnie wyglądają argumenty w tej debacie i dlaczego jest to problem tak trudny do rozwiązania?

Stem cell treatments and ethics: discussion lesson

Última atualização:
21 Jan 2013

A discussion lesson for 12-14 year olds on ethical or societal dilemmas about the use of new stem cell treatments.

Who should be allowed life-changing new treatments? When should patients be given experimental treatments? How do we weigh up the risks and benefits? And who decides?

Conteúdo sindicado